Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach określone są w Uchwale nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych.

I. Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu

Koncepcja Programowa Zamian Lokali w zasobie mieszkaniowym miasta Stargard

Wniosek w sprawie zgłoszenia o zamianę z urzędu

II. Zamiana lokali między stronami

Zamiany lokali mieszkalnych podejmowane i prowadzone są w celu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i mogą być dokonywane pomiędzy najemcami lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta, podnajemcami lokali pozyskanych, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach lub właścicielami lokali i domów jednorodzinnych.

W przypadku znalezienia osoby do takiej zamiany obie strony zamiany składają wniosek o zamianę lokalu między stronami.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie o dochodach za 3 ostatnie miesiące,
  • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,
  • oświadczenie o stanie majątkowym,
  • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

Osoby posiadające lokal w innych zasobach dodatkowo zobowiązane są do przedłożenia

  • pisemnej zgody dysponenta lokalu na zamianę lokalu,
  • oryginał dokumentu potwierdzającego prawo własności lokalu,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

Najemcy/właściciele lokali mieszkalnych w obecności pracownika Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań wypełniają wniosek o zamianę wraz z oświadczeniami.

Wszystkie osoby pełnoletnie biorące udział w zamianie i zameldowane w lokalu mieszkalnym składają w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań osobiście oświadczenie wyrażenia zgody na zamianę.

Złożone wnioski o zamianę między stronami rozpatruje Zarząd Spółki Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. Po uzyskaniu zgody przygotowuje się umowę najmu lokalu.

W przypadku zamiany lokalu na lokal lub dom własnościowy, na podstawie wydanego zaświadczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o. o. strony zamiany muszą zgłosić się do dowolnego notariusza w celu sporządzenia aktu notarialnego przeniesienia własności pod kątem zamiany miedzy stronami. Po przeniesieniu praw do lokalu własnościowego z osobą zajmującą dotychczas lokal z zasobu Miasta zostaje rozwiązana umowa najmu lokalu z dotychczasowym właścicielem zostaje zawarta umowa najmu.

Aktualna oferta zamiany mieszkań między stronami