I. Powierzenie Zarządu nieruchomością wspólną w oparciu o zawartą umowę na zarządzanie.

Podstawowy pakiet usług w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną:

 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami;
 • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów);
 • nieodpłatne porady prawne w zakresie zarządu nieruchomością wspólną.
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • pobieranie i windykacja na rzecz Wspólnoty należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz należnych miesięcznych opłat zaliczkowych od właścicieli, w tym również i opłat za zużycie mediów łącznie z wnoszeniem spraw do sądów o nakaz zapłaty, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;
 • zawiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat zaliczkowych z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, wysokości odpisu na fundusz remontowy ustalonych uchwałą właścicieli lokali;
 • sporządzanie rozliczeń z  właścicielami lokali, zgodnie z podjętą uchwałą, opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, uiszczanych w formie miesięcznych zaliczek określonych uchwałą właścicieli lokali oraz świadczeń po zbilansowaniu kosztów i przyjęciu przez zebranie Wspólnoty sprawozdania finansowego;
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty z realizacji planu gospodarczego.
 • prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prawnej i technicznej nieruchomości;
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych poprzez składanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej deklaracji (forma podatku – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynków;
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz na przyległym terenie niezabudowanym;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi – negocjowanie cen i warunków umów;
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu;
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje w budynku – negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów.
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, nadzór nad ich pracą oraz odbiory prac;
 • przygotowywanie wyceny robót budowlanych (kosztorysów inwestorskich).

II. Wybór Zarządu własnego i zlecenie usługi zarządzania w oparciu o stosowną umowę.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej reprezentuje ją na zewnętrz oraz w stosunkach pomiędzy właścicielami:

 • zawarcie umowy zlecenia usługi zarządzania w imieniu pozostałych współwłaścicieli z Zarządem Stargardzkiego TBS Sp. o.o.;
 • zawieranie umów na dostawę mediów, składanie deklaracji dot. gospodarowania odpadami, zawieranie umów na zlecenie usług i robót remontowych w zakresie dotyczącym utrzymania części wspólnych chyba, że do powyższych czynności zostanie upoważniony zarządca Wspólnoty stosownymi zapisami w umowie na podstawie podjętej uchwały przez współwłaścicieli nieruchomości wspólnej;
 • przedkładanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu w oparciu o dokumenty sporządzone przez zarządcę;
 • zwoływanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zbieranie głosów w przypadku podejmowania uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów w ścisłej współpracy z zarządca budynku (przygotowanie niezbędnych materiałów leży po stronie zarządcy).

Podstawowy pakiet usług w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną:

 • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi na podstawie powierzonego pełnomocnictwa;
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty ( regulaminów) w ścisłej współpracy z Zarządem Wspólnoty;
 • nieodpłatne porady prawne w zakresie zarządu nieruchomością wspólną.
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • pobieranie i windykacja na rzecz Wspólnoty należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz należnych miesięcznych opłat zaliczkowych od właścicieli, w tym również i opłat za zużycie mediów łącznie z wnoszeniem spraw do sądów o nakaz zapłaty, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;
 • zawiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat zaliczkowych z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, wysokości odpisu na fundusz remontowy ustalonych uchwałą właścicieli lokali;
 • sporządzanie rozliczeń z właścicielami lokali, zgodnie z podjętą uchwałą, opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, uiszczanych w formie miesięcznych zaliczek określonych uchwałą właścicieli lokali oraz świadczeń po zbilansowaniu kosztów i przyjęciu przez zebranie Wspólnoty sprawozdania finansowego;
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego w ścisłej współpracy z Zarządem Wspólnoty;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty z realizacji planu gospodarczego wraz z jego przedłożeniem Zarządowi Wspólnoty.
 • prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prawnej i technicznej nieruchomości;
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych;
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynków;
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz na przyległym terenie niezabudowanym;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi – negocjowanie cen i warunków umów;
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu;
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje w budynku – negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów.
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, nadzór nad ich pracą oraz odbiory prac;
 • przygotowywanie wyceny robót budowlanych (kosztorysów inwestorskich).