2023-09-08

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w Stargardzie za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w Stargardzie za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024

Rada Nadzorcza Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie przy ul. Andrzeja Struga 29 zaprasza do składania ofert celem zwarcia umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w Stargardzie  za rok 2023 i 2024 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z ww. badań.

I. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w Stargardzie za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024” w nieprzekraczalnym terminie do 16.10.2023 r. do godz. 15.00 w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w Stargardzie (73 – 110) przy ul. Andrzeja Struga 29, w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu).

II. Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie, w tym o formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę firm audytorskich  z podaniem numeru i daty wpisu.
  2. Wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat ze wskazaniem Towarzystw Budownictwa Społecznego.
  3. Oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1015 ze zm.).
  4. Wynagrodzenie ryczałtowe (w wysokości: netto, VAT, brutto za każdy rok osobno) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z w/w badania. Wynagrodzenie winno zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzanie badania bezpośrednio w Spółce, kosztów przejazdu oraz udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

III. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia badania, przedłożenia pisemnego sprawozdania: do dnia 31 marca 2024 r., do dnia 31 marca 2025 r.

IV. Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie, niż określony, nie będą rozpatrywane.

V. Ocena ofert oraz wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi dnia 27 października 2023 r. w siedzibie Spółki, w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

VI. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych lub finansowych.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 91 819 24 33