Program Małych ulepszeń ma na celu poprawę stanu technicznego lub funkcjonalnego lokalu i poprawę warunków mieszkaniowych oraz ograniczenia emisji spalin pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Stargard, poprzez wspieranie inicjatywy mieszkańców.

Programem Małych ulepszeń objęte są lokale mieszkalne w których:

 • nie przewidziano kompleksowej renowacji, remontów kapitalnych lub remontów w zakresie ulepszeń objętych PMU,
 • planowany remont kapitalny lub modernizacja budynku nie zakłada przeprowadzenie prac, których dotyczy wniosek lokatora o dofinansowanie obejmujący ulepszenia wynikające z PMU,
 • rozpoczęcie remontu kapitalnego lub modernizacji budynku nie jest planowane wcześniej niż przed upływem pięciu lat od daty złożenia przez lokatora wniosku o dofinansowanie z PMU.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PMU nie będą mogli korzystać najemcy mieszkań:

 • zajmowanych na podstawie umów najmu socjalnego,
 • usytuowanych w budynkach do rozbiórki,
 • nie posiadający tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
 • zalegający z opłatą czynszu za zajmowany lokal mieszkalny lub posiadający zaległości czynszowe do Gminy-Miasta Stargard z innego tytułu.

Z dofinansowania PMU mogą korzystać najemcy, którzy na dzień złożenia wniosku o objęcie danej inicjatywy nie zalegają z opłatami z tytułu najmu oraz wywiązują się z innych obowiązków związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Dofinansowaniem w ramach PMU mogą być objęte następujące ulepszenia:

 • wykonanie toalety, łazienki lub łazienki z toaletą wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji i montażem urządzeń – w przypadku, gdy dotychczas w lokalu nie ma takiego pomieszczenia,
 • zastąpienie źródeł ogrzewania na paliwo stałe (piece, kotły węglowe lub koksowe) systemem ogrzewania na gaz lub urządzenia grzewcze na paliwo stałe, zgodnie z obowiązującą normą emisji spalin na dzień podpisania umowy,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu i podłączenie do instalacji wspólnej, budynku przyłączonego do sieci ciepłowniczej,
 • wymiana stolarki okiennej na nową PCV, zgodne z obowiązującą normą przenikalności cieplnej na dzień podpisania umowy.

Wyłączone z dofinansowania jest instalowanie etażowego ogrzewania z kotłami innymi niż powyżej.

Wysokość dofinansowania jest kwotą, którą ustala się jako procent całkowitego kosztu ulepszenia, określonego na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi:

 • 50 % kosztorysu inwestorskiego, jednak nie więcej niż 6.000 zł brutto – dla ulepszenia wykonania toalety, lub łazienki z toaletą wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji, montażem urządzeń – przypadku, gdy dotychczas w lokalu mieszkalnym nie było takiego pomieszczenia,
 • 50 % kosztorysu inwestorskiego, jednak nie więcej niż 5.000 zł brutto – dla ulepszeń zastąpienia źródeł ogrzewania na paliwo stałe (piece, kotły węglowe lub koksowe) systemem ogrzewania na gaz lub urządzenia grzewcze na paliwo stałe, zgodnie z obowiązującą normą emisji spalin, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przyłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • 50 % poniesionych kosztów udokumentowanych fakturą za wymieniona stolarkę okienną, jednak nie więcej niż iloczyn 50 % ceny jednostkowej 1 m² okna uzyskanej w przetargu na wymianę stolarki okiennej w zasobach gminnych w danym roku i powierzchni wymienionych okien,
 • przedmiotem dofinansowania są również koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz dokonania odbioru robót polegających na zmianie sposobu ogrzewania z pieca na opał stały na centralne ogrzewanie na paliwo gazowe. Wysokość dofinansowania ustala się w wysokości poniesionych kosztów ustalonych na podstawie umowy o wykonanie dokumentacji lub odbioru technicznego, rachunków lub faktur wystawionych przez podmiot wykonujący dokumentacje techniczną, jednak w kwocie nie większej niż 1000 zł brutto.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przystąpienie do PMU z klauzulą informacyjną

Informacja dla uczestnika