Program mieszkaniowy dla dzieci pozbawionych domu rodzinnego.

Podprogram „Nasz Dom” dla dzieci pozbawionych domu rodzinnego – w ramach którego placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone są przy wykorzystaniu założeń mieszkań rodzinkowych o charakterze koedukacyjnym i integracyjnym, w których dzieci otrzymują namiastkę domu rodzinnego zamiast wychowywać się w tradycyjnym domu dziecka; mieszkania usytuowane są w wielorodzinnych blokach mieszkalnych, przeznaczone są dla kilku lub kilkunastoosobowej grupy dzieci, które mieszkają w nich prowadząc gospodarstwo domowe pod okiem opiekunów.

Ten rodzaj mieszkalnictwa jest realizacją ustawowego zadania powiatu. W związku z tym jest realizowany przez Stargardzkie TBS i Powiat Stargardzki oraz gminy, z których pochodzą wychowankowie.

W wyniku restrukturyzacji Domów Dziecka w Stargardzie utworzono 5 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W ww. placówkach przebywają dzieci do 18. roku życia, w których mogą funkcjonować w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. 4 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze zostały zlokalizowane w wielorodzinnych budynkach wybudowanych na terenie miasta Stargard przez Stargardzkie TBS. Piąta placówka znajduje się w Witkowie.

W chwili osiągnięcia wieku dorosłego, dzieci opuszczające mieszkanie rodzinkowe, jeżeli nie będą miały możliwości powrotu do domu rodzinnego i nie będą miały zdolności finansowej na utrzymanie własnego mieszkania, będą mogły starać się  o zakwalifikowanie do „inkubatora”, gdzie w ramach podprogramu „Na Start” otrzymają mieszkanie i w dalszym ciągu będą uczyły się samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Osoba samodzielna finansowo oraz sprawnie funkcjonująca może otrzymać małe mieszkanie samodzielne – docelowe.