Program mieszkaniowy dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym domów dziecka i rodzin zastępczych.

Podprogram „Na Start” dla wychowanków opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, stwarzający warunki do przystosowania się wychowanków pieczy zastępczej do realiów codziennego życia i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz warunki do uzyskania mieszkania samodzielnego; zakłada dwuetapowe dojście do własnego, docelowego mieszkania; w I etapie wychowankowie pieczy zastępczej uzyskują mieszkanie tymczasowe  w inkubatorze, stanowiącym kompleks samodzielnych mieszkań ze współużywalnością części wspólnych, w którym otrzymują wsparcie opiekuna w usamodzielnieniu, a po pozytywnym zakończeniu tego etapu uzyskują samodzielny lokal.

Pomysłodawcą podprogramu jest Stargardzkie TBS. Każdego roku w Stargardzie różne formy pieczy zastępczej, w związku z uzyskaniem pełnoletności, opuszcza około 15 osób, w tym 3-5 bez możliwości powrotu do domu rodzinnego. Osoby te potrzebują pomocy przy usamodzielnieniu się, a w szczególności przy uzyskaniu mieszkania. Ponadto wychowankowie placówek całodobowych nie są przygotowani do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W placówkach zapewniono im zakup żywności, przygotowanie posiłków. Osoby te nie potrafią racjonalnie gospodarować finansami. Stąd pomysł by zapewnić tym osobom możliwość uzyskania mieszkania, ale i nabycia umiejętności wymaganych w codziennym życiu.

Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka, którzy w związku z usamodzielnieniem opuszczają ww. placówki, mogą ubiegać się o mieszkanie w inkubatorze (I etap), a w przypadku osób opuszczających rodziny zastępcze – o przydział samodzielnego mieszkania (zakłada się, że opuszczający rodziny zastępcze są przygotowani do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie). Stargardzkie TBS jest właścicielem 2 inkubatorów, w których łącznie jest 11 miejsc (przy ul. Tańskiego). Każdy inkubator składa się z kilku mieszkań (które stanowią pokój i łazienka odrębna lub wspólna) połączonych częścią wspólną.

Osoby zakwalifikowane do zamieszkania w inkubatorze, mogą uzyskać lokal, pod warunkiem że gmina, z terenu której się wywodzą, wniesie partycypację w kosztach budowy lokalu w inkubatorze. Miasto partycypowało w kosztach 5 mieszkań w inkubatorach, wynajęło wszystkie lokale i wnosi czynsz najmu do STBS, natomiast od podnajemców pobiera czynsz podnajmu, niższy od obowiązującego w zasobach STBS.

Usamodzielniających się wychowanków wspiera opiekun, który odwiedza ich i służy w miarę potrzeby radą i wsparciem, realizując założony program usamodzielnienia. Jednocześnie śledzi terminowość dokonywania opłat za mieszkanie i inne świadczenia, aby w odpowiednim momencie zareagować i skierować ich do odpowiednich placówek lub instytucji (np. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). Miasto co roku przekazuje środki finansowe na prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, tj. na zatrudnienie opiekuna, zlecając realizację zadania organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert. Aktualnie zadanie to realizuje Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”.

Mieszkanie w inkubatorze jest okresem przygotowującym do samodzielnego życia i nie powinno trwać dłużej niż 3 lata lub do momentu ukończenia nauki. II etap – to mieszkanie samodzielne dla tych, którzy odbyli przygotowanie w inkubatorze i uzyskali samodzielność ekonomiczną. Przejście do samodzielnego mieszkania odbywa się na zasadach najmu obowiązujących w Stargardzkim TBS lub podnajmu od Miasta, które jest najemcą lokalu w zasobach Stargardzkiego TBS. Podstawowym warunkiem uzyskania mieszkania jest podjęcie pracy i uzyskiwanie stałego dochodu oraz pozytywna weryfikacja przez Komisję ds. inkubatora. Optymalnym rozwiązaniem jest bowiem, aby osoba, która zamieszkała w inkubatorze w ciągu 3 lat ukończyła rozpoczętą jeszcze przed zamieszkaniem w inkubatorze naukę i podjęła zatrudnienie. Niekiedy proces nauki trwa jednak dłużej i w przypadku takich osób istnieje możliwość dłuższego zamieszkiwania w inkubatorze niż 3 lata.

Miasto partycypowało w kosztach budowy 6 mieszkań docelowych zrealizowanych w ramach II etapu podprogramu „Na Start” (w przypadku 1 lokalu był to udział częściowy). Miasto wynajęło 4 z ww. mieszkań docelowych i podnajmuje je osobom, które pozytywnie ukończyły I etap podprogramu „Na Start”.