Program mieszkaniowy skierowany do rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci.

Podprogram „Duża Rodzina” – ma na celu dostarczanie mieszkań dla rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, które nie są w stanie przy wykorzystaniu własnych możliwości i zasobów zapewnić sobie warunki mieszkaniowe odpowiednie do wychowywania dzieci.

Uczestnikami Programu są rodziny wychowujące czworo i więcej dzieci i spełniające łącznie następujące warunki:

  • zamieszkują na terenie Stargardu,
  • rozliczają się z podatku dochodowego, wskazując jako miejsce zamieszkania Stargard,
  • nie przysługuje im prawo własności do innego lokalu na terenie Stargardu lub miejscowości pobliskiej, tj. w miejscowości leżącej w powiecie stargardzkim lub w powiecie graniczącym z powiatem stargardzkim, natomiast w przypadku posiadania innego tytułu (np. umowy najmu lokalu) złożą oświadczenie, że takiego tytułu nie będą posiadały w chwili zawierania umowy najmu lokalu uzyskanego w ramach Programu,
  • spełnią kryteria dochodowe określone w Regulaminie naboru wniosków i przyznawania mieszkań w ramach programu Duża Rodzina,
  • rekomendowane jest, aby przynajmniej jedna osoba w rodzinie posiadała stałe źródło dochodu niezależne od systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
  • nie posiadają zadłużenia z tytułu opłat mieszkaniowych w stosunku do Gminy – Miasta Stargard lub – jeżeli takie zadłużenie posiadają – podpisały i realizują porozumienie  w zakresie spłaty niniejszego zadłużenia.

Podmiotami zaangażowanymi w realizację Programu są: Stargardzkie TBS Sp. z o.o., Urząd Miejski w Stargardzie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie. W przypadku konieczności udzielenia specjalistycznego wparcia rodzinie w realizację Programu mogą zostać włączone także inne podmioty, w tym w szczególności organizacje pozarządowe. Obecnie Spółka współpracuje ze Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom” i Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” Kołem w Stargardzie.

Obecnie funkcjonują 4 mieszkania, zlokalizowane w zasobie komunalnym, w tym w lokalach, które przeszły modernizację wykonaną z wykorzystaniem środków z Funduszu Dopłat pozyskanych zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.