Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem – zapewniamy, że przetwarzane u nas dane są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), polską ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy naszą politykę ochrony danych.

Administratorem przetwarzanych u nas danych osobowych jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (zwane STBS lub Administratorem) z siedzibą przy ul. Andrzeja Struga 29, 73-110 Stargard, telefon: 91 819 24 20; fax: 91 577 15 35; tbs@tbs.stargard.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się wysyłając:

Gromadzimy dane osobowe podczas:

 • wykonywania przez nas zadań statutowych, w tym realizowanych w interesie publicznym,
 • podejmowania działań przed oraz w trakcie realizacji zawieranych z nami umów,
 • wizyty na naszej stronie internetowej, przy czym szczegółowe zasady przetwarzania danych określone są również w polityce prywatności.
 • nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami,
 • realizacji zadań, dla których niezbędne jest przetwarzanie danych za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 • wykonywania zadań, dla których niezbędne jest pozyskanie danych w związku z realizacją przepisów prawa.

Szczegółowe cele i podstawa prawna przetwarzania danych wskazywane są indywidualnie do określonych czynności przetwarzania danych i określane są w klauzulach informacyjnych, których treść dostępna jest w pkt IX niniejszej polityki ochrony danych, przy czym najczęściej dane osobowe przetwarzane są u nas:

 • w celu realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym wskazanych w naszym Statucie – na podstawie art. 6 ust. lit. e RODO,
 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności w celu realizacji nałożonych na nas w przepisach prawa obowiązków,
 • w celu wykonywania zawartych z nami umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią,

a przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy tbs@tbs.stargard.pl lub na adres siedziby Administratora, przy czym w tym przypadku podstawą legalizującą pozyskanie danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być ujawniane podmiotom, z którymi STBS ma zawarte umowy – w tym przypadku dane mogą być albo udostępniane w ramach realizacji tychże umów albo powierzane w ramach realizacji zawartych umów powierzenia danych, w związku z realizacją naszych zadań statutowych.

Dane przetwarzamy jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim dane zostały pozyskane, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu, które określone są w obowiązującej u nas Instrukcji Kancelaryjnej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

Szczegółowe terminy przetwarzania danych określamy indywidualnie dla wskazanych – w zależności od celu przetwarzania danych, czynności przetwarzania danych formułując je w klauzulach informacyjnych publikowanych w pkt IX niniejszej polityki ochrony danych.

Osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, przy czym prawa te można realizować kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w pkt. II niniejszej polityki ochrony danych,
 • w przypadku wątpliwości przetwarzania danych z przepisami o ich ochronie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w innych dobrowolne, przy czym w zależności od celu przetwarzania danych osobowych wskazujemy w klauzulach informacyjnych (te dostępne w pkt IX niniejszej polityki ochrony danych), czym może skutkować niepodanie danych osobowych.

W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych procedurach przetwarzania danych osobowych, niniejsza polityka ochrony danych będzie modyfikowana. Zmiany opublikujemy tutaj.