OKRES NAJMU

na czas nieokreślony

CZYNSZ NAJMU

190 zł brutto /m-c

ADRES

ul. T. Kościuszki 72

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Stargardzie przy ul. Andrzeja Struga 29

informuje że posiada do wynajmu miejsca postojowe usytuowane w garażu wielostanowiskowym przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 w Stargardzie.

Warunki najmu

  1. Okres najmu: na czas nieokreślony.
  2. Czynsz najmu: płatny do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący w wysokości 190 zł brutto
  3. Aktualizacja stawki: wynajmujący uprawniony jest do jednostronnej nie wymagającej aneksu waloryzacji stawki czynszu nie częściej niż raz w roku, w oparciu o aktualny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja wprowadzona będzie poprzez pisemne powiadomienie Najemcy przez Wynajmującego o zmianie dotychczasowej wysokości czynszu, najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Odmowa przyjęcia przez Najemcę waloryzacji stawek czynszu skutkować może wypowiedzeniem umowy najmu.
  4. Umowa może zostać rozwiązana – wynajmujący może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku, gdy najemca miejsca postojowego nie jest najemcą lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kościuszki 72, a miejsce to jest niezbędne do zabezpieczenia potrzeb parkingowych mieszkańców tego budynku.

Osoby zainteresowane wynajmem powinny złożyć w siedzibie Spółki lub mailowo na adres biuro@tbs.stargard wniosek o zawarcie umowy ze wskazaniem numeru miejsca postojowego.

Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia garażu po umówieniu terminu pod numerem telefonu 91 819 22 60.