O najem lokalu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu,
  2. są mieszkańcami miasta Stargard,
  3. znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych,
  4. spełnią kryteria dochodowe,
  5. złożą wniosek o przydział mieszkania w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. przy ul. Andrzeja Struga 29 w Stargardzie.

Weryfikacja

Każdego roku, we wrześniu, odbywa się weryfikacja wniosków złożonych przez osoby ujęte na liście osób oczekujących na lokal w roku bieżącym, polegająca na sprawdzeniu, czy osoba ubiegająca się o najem lokalu nadal spełnia warunki do jego przydziału. Weryfikacja jest obowiązkowa, a osoby, które nie zgłoszą się celem jej przeprowadzenia w tym terminie, nie zostaną ujęte na liście osób oczekujących na lokal w roku następnym.

Lista osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony pozyskiwanych przez Miasto do zasiedlenia w 2024 roku

Wykaz dokumentów przy ubieganiu się o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Stargard