Lokale mieszkalne przeznaczone do najmu na czas nieoznaczony należące do zasobu Miasta mogą być przeznaczone do zasiedlenia przez najemców, którzy samodzielnie wykonają remont. Wykaz lokali przeznaczonych do samodzielnego remontu wraz z zakresem niezbędnych do wykonania prac przez przyszłego najemcę, których wartość kosztorysowa przekracza kwotę 10.000 zł, podawany jest do publicznej wiadomości poprzez jego dwukrotne wywieszenie w siedzibie Miasta i wynajmującego na okres 14 dni.

Osoby ujęte:

  • na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony lub
  • w rejestrze zamian z urzędu lub
  • w wykazie uprawnionych do przydziału lokalu zamiennego z mieszkaniowego zasobu Miasta, zainteresowane przydziałem lokalu przeznaczonego do samodzielnego remontu, mogą zgłaszać wnioski o jego przydział w okresie wywieszenia wykazu lokali przeznaczonych do samodzielnego remontu.

Pierwszeństwo przydziału przysługuje:

  • w pierwszej kolejności osobom ujętym w wykazie uprawnionych do przydziału lokalu zamiennego,
  • w następnej kolejności osobom ujętym w rejestrze zamian z urzędu,
  • następnie osobom ujętym na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony.

Jeżeli do przydziału lokalu do remontu kwalifikują się gospodarstwa domowe z kilku grup osobowych, o wyborze osoby decyduje w pierwszej kolejności ilość punktów, a następnie wielkość gospodarstwa domowego. Zgłoszenia mogą dotyczyć lokalu odpowiedniego dla danej grupy osobowej.

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań w Stargardzie
ul. Andrzeja Struga 29
tel. 91 819 22 96

Aktualnie dostępne mieszkania: