Warunkiem najmu lokalu mieszkalnego jest nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości (ani lokatorskiego, ani własnościowego).

Mieszkanie z zasobu TBS może otrzymać osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, o ile przeprowadza się w związku z podjęciem pracy w miejscowości, gdzie znajdują się budynki towarzystwa.

Określony dochód na gospodarstwo domowe.

Dochód gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o lokal w TBS nie może przekroczyć 1,5 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż o:

  • 5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Otrzymanie lokalu jest uzależniane od uiszczenia kwoty partycypacyjnej przez najemcę.

Warunkiem zawarcie umowy najmu jest również zapłata kaucji na poczet zaległości czynszowych przy opróżnieniu lokalu. Wysokość kaucji wynosi dwunastokrotności miesięcznego czynszu w dniu zawarcia umowy.